Lietošanas noteikumi

Partner Broker interneta vietnes www.iPolises.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka SIA Partner Broker (turpmāk tekstā – Partner Broker), vienotās reģistrācijas Nr. 40103175343, juridiskā adrese Pils iela 15A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63125402, e-pasta adrese: [email protected], interneta vietnes www.iPolises.lv un tajā pieejamās informācijas lietošanas kārtību un ir saistoši visiem interneta vietnes lietotājiem.

1. Vispārēja informācija

Interneta vietnes www.iPolises.lv apmeklētājiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos lietošanas noteikumus un interneta vietnes lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

www.iPolises.lv ir tiesīgs savā interneta vietnē izvietot saites uz Apdrošināšanas sabiedrību interneta vietnēm un citiem informācijas avotiem, par kuriem ir atbildīgi attiecīgo avotu pārvaldītāji.

Visas neskaidrības, kas radušās saistībā ar www.iPolises.lv lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.

 

2. Pasūtīšanas noteikumi

OCTA

Pirmdiena        9.00 – 18.00

Otrdiena           9.00 – 18.00

Trešdiena         9.00 – 18.00

Ceturtdiena      9.00 – 18.00

Piektdiena        9.00 – 18.00

Pasūtot šajā laikā, Jūsu OCTA polise stāsies spēkā 30 minūšu laikā no brīža, kad būs veikta apmaksa. Ja Jūs pasūtīsiet polisi pēc 18.00 darba dienā, tā stāsies spēkā nākamās darba dienas rītā līdz plkst. 9.30.

Pasūtot sestdienā, svētdienā vai svētku dienās, Jūsu polise stāsies spēkā nākamajā darba dienā līdz 9.30

Par polises stāšanos spēkā Jūs tiksiet informēti ar SMS, kā arī saņemsiet apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi.

Tikai tad, kad esat saņēmuši apstiprinājumu, Jūsu polise ir stājusies spēkā!

Tā kā no 2008 gada 1. jūnijā stājās spēkā likuma grozījumi par OCTA, Jūs varat polisi iegādāties un Jums tai nav nepieciešams fizisks dokuments, jo visas OCTA Standartlīguma polises ir reģistrētas LTAB un CSDD datu bāzē. Ja Jūs dodaties ārpus Latvijas robežām, tad Jums OCTA polise jāizdrukā un jāņem līdzi. Ja gadījumā ievadot datus un veicot apmaksu Jūs nesaņemat apstiprinājumu par polises stāšanos spēkā un to darbību vai sistēmā parādās uzraksts, ka apmaksa netika veikta, vai citu neskaidrību gadījumā sazināties ar mums pa telefonu: 27711700, 63125402 vai e-pastu: [email protected]

 

Ceļojuma apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšanu iespējams iegādāties pie mūsu sadarbības partnera ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise stājas spēkā līdz ar apmaksas veikšanas brīdi vai arī Jūsu norādītajā datumā.

Pasūtot ceļojuma apdrošināšanas polisi, Jums ir pienākums pārliecināties vai polise ir stājusies spēkā Jūsu ceļojuma periodā pēc pasūtījuma un iepazīties ar konkrētās apdrošināšanas kompānijas ceļojuma apdrošināšanas noteikumiem, kas tiek izsniegti, nosūtīti kopā ar polises kopiju uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ja gadījumā ievadot datus un veicot apmaksu Jūs nesaņemat apstiprinājumu par polises stāšanos spēkā un to darbību vai sistēmā parādās uzraksts, ka apmaksa netika veikta, vai citu neskaidrību gadījumā sazināties ar mums pa telefonu: 27711700, 63125402 vai e-pastu: [email protected]

 

KASKO un Īpašuma apdrošināšana

KASKO un Īpašuma apdrošināšanas piedāvājumus ir iespējams saņemt sazinoties ar mums pa telefonu: 27711700, 63125402 vai e-pastu: [email protected]

 

3.Apmaksas noteikumi

Interneta vietnē pasūtot kādu no polisēm, iespējams apmaksāt:

-    ar kredītkartēm un debetkartēm, ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā;

-    izmantojot AS Swedbank interneta banku;

-    ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski).

 

4. Informācija par interneta vietnes veidotāju, uzturētāju.

Interneta vietnes apkalpojošam personālam, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība – SIA „Partner Broker”, reģistrācijas numurs 40103175343, juridiskā adrese: Pils iela 15A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālruņa numurs: +371 63125402, elektroniskā pasta adrese: [email protected] (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu.

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā (www.fktk.gov.lv)  kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.

Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību Klienta vārdā un interesēs.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

 

5. Konfidencialitāte

Partner Broker apstrādā personas datus ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par uzņēmuma rīcībā esošo personas datu drošību. Visi interneta vietnē www.iPolises.lv ievadītie personas dati (telefona numurs, e-pasta adrese, auto reģistrācijas dati u.c.) tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas likumos noteiktos personas datu apstrādes principus. Detalizētāka informācija par uzņēmumā veikto personas datu apstrādi ir pieejama Personu privātuma aizsardzības principos.

Interneta vietnē publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.